مشخصات استاندارد

API 2021 استاندارد

استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا
American Petroleum Institute
API استاندارد
API is a leader in the development of petroleum and petrochemical equipment and operating standards covering topics that range from drill bits to environmental protection. These embrace proven sound engineering and operating practices and safe interchangeable equipment and materials. Many have been incorporated into state and federal regulations and adopted by ISO for worldwide acceptance.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 2146 کد استاندارد : 018
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2021 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

API جدیدترین استانداردهای
API RP 573
API RP 573:2021
API STD 650
API STD 650:2021
API MPMS 17.10.2
API MPMS 17.10.2:2021
API RP 5L3
API RP 5L3:2021
API RP 16ST
API RP 16ST:2021
API RP 17G3
API RP 17G3:2021نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute