فهرست موضوعی استاندارد ها
163 AF Air Force Life Cycle Management Center
مرکز مديريت چرخه عمر نيروي هوايي
AF استاندارد جزئیات
286 AIRFORCE US AirForce
نيروي هوائي ايالات متحده آمريکا
AIRFORCE استاندارد جزئیات
287 ARMY US Army
ارتش ايالات متحده آمريکا
ARMY استاندارد جزئیات
214 ASIS American Society for Industrial Security
انجمن امنيت صنايع آمريکا
ASIS استاندارد جزئیات
221 BMI Battelle Memorial Institute
موسسه یادبود باتل
BMI استاندارد جزئیات
162 CFR Code of Federal Regulations
کدهاي مقررات فدرال
CFR استاندارد جزئیات
164 COE Corps of Engineers
نيروهاي مهندسي نظامي آمريکا
COE استاندارد جزئیات
288 DLA Defense Logistics Agency
آژانس لجستيک دفاع
DLA استاندارد جزئیات
303 DOD Department of Defense
استانداردهاي وزارت دفاع آمريکا
DOD استاندارد جزئیات
294 FAA US Federal Aviation Administration
اداره هوانوردي فدرال
FAA استاندارد جزئیات
165 FED Federal Specifications and Standards
استانداردها و مقررات فدرال
FED استاندارد جزئیات
293 JAG Office of the Judge Advocate General
دفتر وزارت دادگستری
JAG استاندارد جزئیات
091 MIL Military Standards
استانداردهاي دفاعي آمريکا
MIL استاندارد جزئیات
092 MOD Ministry of Defense
استانداردهاي دفاعي بريتانيا
MOD استاندارد جزئیات
157 NATO North Atlantic Treaty Organization
سازمان پيمان آتلانتيک شمالي
NATO استاندارد جزئیات
289 NAVY US Navy
نيروي دريائي ايالات متحده آمريکا
NAVY استاندارد جزئیات
166 UFC Unified Facilities Criteria
معيارهاي امکانات يکدست
UFC استاندارد جزئیات
167 UFGS Unified Facilities Guide Specifications
راهنماي امکانات يکدست
UFGS استاندارد جزئیات
292 USCG United States Coast Guard
گارد ساحلی ایالات متحده
USCG استاندارد جزئیات
172 VG Verteidigungsger?te-Normen
استانداردهاي دفاعي آلمان
VG استاندارد جزئیات

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute