مشخصات استاندارد

ISO 2022 استاندارد

استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد
International Organization for Standardization
ISO استاندارد
ISO is a global federation of national standards bodies from approximately 100 countries. Today ISO standards are accepted worldwide as the method by which manufacturers and service providers can achieve maximum convenience and efficiency in the exchange of goods and services.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :13 تعداد استاندارد : 41075 کد استاندارد : 084
قیمت به ریال : 84000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ISO جدیدترین استانداردهای
ISO 19115-2-2019 AMD 1
ISO 19115-2-2019 AMD 1:2022
ISO 20421-1-2019 AMD 1
ISO 20421-1-2019 AMD 1:2022
ISO 24444-2019 AMD 1
ISO 24444-2019 AMD 1:2022
ISO IEC 9075-15-2019 CORR 1
ISO IEC 9075-15-2019 CORR 1:2022
ISO 10993-18-2020 AMD 1
ISO 10993-18-2020 AMD 1:2022
ISO 21420-2020 AMD 1
ISO 21420-2020 AMD 1:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute