مشخصات استاندارد

ITU-T 2023 استاندارد

استانداردهاي اتحاديه بين المللي مخابرات/ ارتباطات مخابراتي
International Telecommunication Union / Telecommunication Standardization Sector
ITU-T استاندارد
ITU’s role as creator of the world’s most universally-recognized infocommunications standards dates back as far as the organization itself. Since its inception in 1865 the Union has been brokering industry consensus on the technologies and services that form the backbone of the world’s largest most interconnected man-made system. In 2007 alone ITU’s Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) produced over 160 new and revised standards (ITU-T Recommendations) covering everything from core network functionality and broadband to next-generation services like IPTV.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 7008 کد استاندارد : 087
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ITU-T جدیدترین استانداردهای
ITU-T E.118.1
ITU-T E.118.1:2023
ITU-T F.749.6
ITU-T F.749.6:2023
ITU-T F.749.16
ITU-T F.749.16:2023
ITU-T F.780.1
ITU-T F.780.1:2023
ITU-T F.780.2
ITU-T F.780.2:2023
ITU-T G.107.2
ITU-T G.107.2:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute