مشخصات استاندارد

OIML 2018 استاندارد

سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني
The International Organization of Legal Metrology
OIML استاندارد
The International Organization of Legal Metrology, is an intergovernmental organization that was created in 1955 to promote the global harmonization of the legal metrology procedures that underpin and facilitate international trade

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 204 کد استاندارد : 125
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : عمومي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

OIML جدیدترین استانداردهای
OIML E006-e11
OIML E006-e11:2011
OIML R051-1-erratum-e10
OIML R051-1-erratum-e10:2010
OIML R120-e10
OIML R120-e10:2010
OIML D025-e10
OIML D025-e10:2010
OIML D026-e10
OIML D026-e10:2010
OIML V002-200-e10
OIML V002-200-e10:2010نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute